Hem Ledare Intervju Sjösäkerhet Forskning Framtidsyrken Utbildning Arbetslivet Hallå där.. Ministern Gästartiklar Arkiv
 

Åsa Torstensson är infrastrukturminister. Foto: Björn Larsson Ask/SvD/SCANPIX

Åsa Torstensson mot väggen

Hur ser du på den svenska sjöfartens möjligheter?
I grunden mycket positivt. Det är en internationell bransch och det är en viktig utgångspunkt för vår nationella politik att vi arbetar för att skapa samspelta spelregler världen över.


Sjöfarten har en förträfflig möjlighet att stärka sin position i ett effektivt transportsystem i Sverige. Förutsättningen är att näringen tar sitt miljöansvar. Miljösäkerhet hänger tätt ihop med sjösäkerhet. Miljösmart teknik ska kunna stötta driften av fartyget och förhindra miljöskadliga utsläpp. Utfasningen av enkelskroviga fartyg är en viktig del av detta arbete.

Hur kan den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft stärkas?
I mitt fall handlar det i huvudsak om arbete inom EU. Det pågår ett arbete inom sjösäkerhetsområdet med ett regelsystem vars syfte är att fasa ut de mindre sjösäkra fartygen. Det ska ske genom hamnstatskontrollens regler där fokus läggs på de osäkrare fartygen, på högriskfartygen, och där regelverket förenklas gentemot dem som sköter sig.
Genom ständigt återkommande kontroller ska trycket öka på dem som missköter sig. Regelsystemet är nu på väg till EU-parlamentet. Konkurrenskraften skulle öka om Sverige införde tonnageskatten.

Hur långt har ni kommit i det arbetet?
Jag har full förståelse om sjöfartsnäringen förväntar sig att alliansregeringen inför tonnagebeskattning.
Det vore en tydlig åtgärd som skulle öka konkurrenskraften. Målsättningen är att tonnageskatten ska införas under denna mandatperiod.

Blir den retroaktiv?
Hanteringen ligger under finansdepartementet, även om näringsdepartementet naturligtvis är involverat.

Sjöfartsnäringen skulle önska en tydligare politisk organisation. I dag är frågorna delade mellan närings- och finansdepartementen?
Sjöfarten sitter i samma situation som det övriga näringslivet. Alternativet är att vi har ett bautadepartement och det har vi väl fått nog av. Det handlar om att de olika departementen kan vara mer fackinriktade men att vi ändå kan se näringslivet i ett större sammanhang. Tonnageskatten är en fiskal fråga men den är naturligtvis inte isolerad från näringslivspolitiska frågor som exempelvis konkurrenskraft.

På vilket sätt planerar du att arbeta med sjöfartsfrågorna i framtiden?
Jag vill se sjöfartsnäringen i sitt sammanhang. Genom miljösmarta lösningar måste vi få ett effektivt transportsystem i Sverige. I ett effektivt system är det naturligt att godset transporteras via hamnarna. Jag vill arbeta för att skapa förutsättningar så att sjöfarten blir konkurrenskraftig även på korta distanser.
Framtida konkurrenskraft förutsätter såklart kompetent personal, bra utbildning och avancerad forskning. Men för att näringen ska vara attraktiv för unga moderna människor, måste det fungera även på land med familj och exempelvis barnomsorg.
Även på kommunal nivå måste systemen moderniseras så att det fungerar när en förälder är borta längre perioder i sträck.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!