Hem Ledare Intervju Sjösäkerhet Forskning Framtidsyrken Utbildning Arbetslivet Hallå där.. Ministern Gästartiklar Arkiv
 

"Rättvis konkurrens tack!"
HÅKAN FRIBERG
Sveriges Redareförening:

1. Den allra viktigaste frågan är att vi får samma villkor som våra konkurrenter i Europa. Det är förutsättningen för ett bra miljöarbete och för att utveckla sjösäkerheten. Ett steg vore att slopa bolagsbeskattningen och införa tonnageskatt baserad på en schablonskatt på tonnaget. Sverige är sist ut i Europa. Alla andra viktiga konkurrenter, Grekland, Italien, Spanien, Belgien, Storbritannien och Tyskland, har redan tonnageskatt.

Rekrytering och forskning är också centrala frågor. I dag har vi ont om folk, inte bara i Sverige utan också internationellt. Sjöfarten upplever en enorm tillväxt, inte minst på grund av utvecklingen i Asien. Vi har inte varit tillräckligt bra på att sälja in näringen och skapa intresse för våra jobb.

Vi vill dessutom öppna fler utbildningsvägar. Vi vill få ungdomar att intressera sig för näringen, inse att det är bra jobb med goda framtidsutsikter. Genom Lighthouse gör vi en satsning på forskningen. Den påverkar grundutbildningen och höjer kompetensnivån.

Sverige är beroende av sjöfarten: mer än 80 procent av handeln går på fartyg i något skede. Därför måste vi göra sjöfarten mer synlig.


Sveriges Redareförening
www.sweship.se
031-62 95 25


CHRISTER LINDVALL
Sveriges Fartygsbefälsförening:

2. Det är viktigt att ha samma konkurrensvillkor globalt, på det sätt som råder inom EU. Ännu saknas tonnagebeskattningen. Vi ser att redarna inte vill flagga in sina fartyg förrän den införs.

Jag ser dock ingen skarp skiljelinje mellan sjöfartspolitik och säkerhetsarbete. Trots att vi redan har internationella säkerhetsregler, har vissa flaggor mångfalt fler olyckor än andra. Dessa länder struntar i att implementera lagstiftningen, kör fartygen ”billigare” och snedvrider därmed konkurrensen. Att arbeta för bättre säkerhet är synonymt med att arbeta för konkurrensneutralitet.

Vi arbetar för att även sjömännen ska få jobbskatteavdrag. Motargumentet var att vi redan har ett avdrag från sjömansskatten men det är en helt annan sak. Det ligger en proposition på riksdagsmännens bord men avdraget tycks dröja till 2008.

Dessutom måste vi få ordning på arbetstider och vilotider. Vi har en vilotidslagstiftning som i princip innebär att befäl kan tvingas arbeta 13 timmar per dag i 6,5 månader. Det säger sig självt att det hotar sjösäkerheten. Vi arbetar aktivt med frågan inom ramen för internationella organisationer.


Sveriges Fartygsbefälsförening
www.sfbf.se
08-10 60 15


CHRISTER THEMNÉR
Sjöbefälsförbundet:

3. Det saknas befäl, särskilt maskinbefäl. Det hämmar inflaggningen att inte kunna bemanna med maskinbefäl under svensk flagg. Befälsbristen är världsomspännande men svenska redare har extremt få arbetssökande. Rekryteringen är därför en central fråga, vi behöver utbilda fler maskinbefäl.

Detta beror delvis på en allmän trend att ungdomar ratar ingenjörsutbildningar och tekniska yrken. Men arbetsvillkoren inom sjöfarten är tuffa med hårda arbetstidsregler och lång bortovaro från familjerna. Vi vill skapa villkor som gör det trivsamt att arbeta ombord. Det gäller såväl kortare tjänstgöringstider som arbetsmiljö och boende ombord. Arbetet ska inte bara gå ut på att slita ut sig.

Dessutom har vi två skattefrågor som ligger oss varmt om hjärtat: införande av tonnagebeskattning skulle leda till fler inflaggningar eller åtminstone ta bort redarnas sista argument att inte flagga in. Vi vill också utvidga den skattebefrielse för svenska sjömän som i dag bara gäller i vissa fall.

Slutligen tycker jag att svenska redare i större utsträckning måste vara beredda att anställa juniorbefäl.


Sjöbefälsförbundet
www.sbf.org.se
08-598 99 000


KENNY REINHOLD
Seko Sjöfolk:

4. Jag vill lyfta fram rekryteringen som den viktigaste frågan. Det handlar inte bara om att locka unga till sjöfarten utan även om att behålla dem kvar. En stor andel gymnasister hoppar av sjöfartsutbildningen redan efter sin första praktik. Yrket är inte vad de har förväntat sig. De har hört talas om fina moderna fartyg som ligger flera dagar i exotiska hamnar och om uniformer med guldgaljoner. Men vi måste också våga berätta om att jobbet inte alltid är så glamoröst och kan vara tufft och slitsamt.

Om näringen vill få folk och behålla dem, måste man satsa på arbetsmiljön ombord och göra både jobbet och fritiden trivsammare. Lönerna är en viktig faktor: ingen lockas till yrken om lönen ökar med några hundralappar. Om attraktionskraften ska höjas, måste lönerna få ett rejält lyft.

I internationella hamnar måste det bli lättare för sjömän att lämna fartyget för att uppleva främmande länder. Det är ett viktigt skäl för unga att söka sig till sjömansyrken. Rederierna kan erbjuda bredband för att underlätta kontakter med familj och vänner. Ombordtiderna behöver inte vara så långa som nu. Man bör dessutom försöka rekrytera unga utanför de traditionella sjöfartsstäderna.


Seko sjöfolk
www.sjofolk.nu
031-42 94 20Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!